دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
 منوی اصلی
 
  نقش هاي اجرايي مركز کشوری مدیریت سلامت

1- مركز همكار براي توسعه نيروي انساني دانشگاه

2-مركز كشوري آموزش مديريت

3- مركز تحقيقات

4- مركز همكار WHO

5-مركز همكار سازمان مديريت و برنامه ريزي

6- مركز همكار با ساير سازمان ها