چهارشنبه 6 ارديبهشت 1396 - 28 رجب 1438
 منوی اصلی
 
 اساتید
نام و نام خانوادگی : گروه آموزشی :
پست سازمانی : درجه علمی :
مرتب سازی بر اساس : تعداد رکورد :
 
گروه آموزشی : بیوشیمی و تغذیه درمانی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بیوشیمی و تغذیه درمانی
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : آمار حیاتی و اپیدمیولوژی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : آمار حیاتی و اپیدمیولوژی
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : بهداشت عمومی و مدیریت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بهداشت عمومی و مدیریت
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : حسین بهجت
گروه آموزشی : بهداشت محیط
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : غیر هیئت علمی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بهداشت عمومی و مدیریت
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : مژگان بهشید
گروه آموزشی : گروه پرستاری داخلی جراحی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : مربی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پرستاری داخلی جراحی
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : محمد زکریا پزشکی
گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : دانشیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پزشکی اجتماعی
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : مامایی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : غیر هیئت علمی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مامایی
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : جعفرصادق تبریزی
گروه آموزشی : بهداشت عمومی و مدیریت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : بهداشت عمومی و مدیریت
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
گروه آموزشی : پزشکی اجتماعی
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : استادیار
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : پزشکی اجتماعی
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :
نام استاد : حبیب جباری رنجبر
گروه آموزشی : مدیریت بین المللی سلامت
بیوگرافی :
واحد سازمانی : مرکز کشوری مدیریت سلامت
درجه علمی : غیر هیئت علمی
دروس تدریسی : ...
رشته تحصیلی : مدیریت بین المللی سلامت
تلفن :
صفحه اصلی : http://npmcweb.tbzmed.ac.ir/teacher/
ایمیل :