پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397 - 09 شعبان 1439
 منوی اصلی
 
  وظایف و استراتژی های آموزش

تصویب دوره های آموزشی مرکز
تدوین تقویم آموزشی
بسترسازی برای نوآوری های آموزشی ( از نظر موضوع ، محتوا ، شیوه ) مبتنی بر نیاز سنجی ها و یا نظرات کارشناسی .
سفارش بسته های آموزشی
بازاریابی خدمات آموزشی
جذب منابع مورد نیاز فعالیت های آموزشی
اعتبار بخشی دوره ها
تکمیل تجهیزات آموزشی مرکز
پیگیری KMC
ظرفیت سازی در مدرسین مرکز از طریق برگزاری و یا شرکت دردوره های TOT
تبلیغات و اطلاع رسانی
ایجاد بانک اطلاعات آموزشی ( مدرسین – فراگیران – و ... )
تحقیقات در زمینه های آموزش
ارزشیابی دوره ها
تدوین سیاست های مالی دوره های آموزشی
کمک به تدوین ، و تصویب گزارشات
ایجاد هماهنگی بین برنامه های آموزشی و امکانات مرکز
تعیین مبلغ هزینه ( یا شهریه ) شرکت در دوره های آموزشی و استفاده از تسهیلات مرکز با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان