واحد سازمانی
نام کارمند : علیرضا نام خانوادگی: دانشور
سمت سازمانی :مسئول روابط عمومی , امور انتقال دانش , کارشاس مسئول شماره تماس :36578978