واحد سازمانی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:محسنی
سمت سازمانی :تاسیسات , انباردار شماره تماس :36578984