واحد سازمانی
نام کارمند :امیر نام خانوادگی:عزیزی بهروز
سمت سازمانی :مسئول امور اداری شماره تماس :36578982