واحد سازمانی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:کاظمی
سمت سازمانی :آبدارخانه شماره تماس :36578976