واحد سازمانی
نام کارمند :صمد نام خانوادگی:سلطانی
سمت سازمانی :نگهبان شماره تماس :36578976