واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:طهماسب پور
سمت سازمانی :نگهبان شماره تماس :36578916