واحد سازمانی
نام کارمند :میرجلال نام خانوادگی:میرحبیبی
سمت سازمانی :نگهبان شماره تماس :36578916