واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر همایون نام خانوادگی:صادقی
سمت سازمانی :امور تولید دانش شماره تماس :