واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر زکیه نام خانوادگی:پیری
سمت سازمانی :امور مدیریت دانش شماره تماس :