واحد سازمانی
نام کارمند : احد نام خانوادگی: پیامی
سمت سازمانی :مسئول امور مالی , حسابدار و امین اموال شماره تماس :36578984