041 - 36571813
چهارشنبه 12 مهر 1402

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

دوره عالی مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
شهر تبریز
مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت

آخرین اخبار مرکز

شنبه یکم مهر 1402

برگزاری پانزدهمین مورنینگ مدیریتی

بررسی توزیع و چیدمان نیروها در مرکز آموزشی، درمانی و تحقیقاتی امام رضا (ع)
شنبه یکم مهر 1402

برگزاری چهاردهمین مورنینگ مدیریتی

برآورد نیروی انسانی واحد آزمایشگاه
دوشنبه سی ام مرداد 1402
چهارشنبه بیست و پنجم مرداد 1402