جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  طرح های تکمیل شده مرکز کشوری مدیریت سلامت

1- بررسي ارتباط بين عادات غذايي و ليپوپروتئين (آ) در زنان سنين باروري
2- تدوين شناسنامه تعيين استاندارد عملكرد و بررسي عوامل مؤثر بر عملكرد تجهيزات آزمايشگاهي موجود در دانشكده ها و مراكز تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي تبريز
3- شيوع زايمان سزارين و عوامل مرتبط با آن در شهر تبریز
4- تعيين شيوع مراحل مختلف مصرف سيگار و پيشگو كننده‌هاي انتقال در اين مراحل در دانش‌آموزان كلاس دوم دبيرستان‌هاي پسرانه شهر تبريز در سال 84-1383
5- ارزشيابي نتايج ادغام مراكز بهداشت 1و2 و ايجاد مركز بهداشت شهرستان تبريز
6- بررسي كيفيت باكتريولوژيكي آب ميوه هاي تهيه شده (به صورت دستي) در مراكز تهيه و توزيع سطح شهر تبريز
7- بررسی شیوع مصرف قلیان در قهوه خانه های تبریز
8- بررسي عوامل مؤثر بر بارداري ناخواسته و مقايسه پيامد بارداري‌هاي ناخواسته با بارداري‌هاي برنامه ريزي شده
9- تعيين ميزان كارايي عملي روش تركيبي پيشگيري از بارداري: روش روزهاي استانداردو...
10 بررسي عملكرد پرستاران در مورد ارتباط آنها با كودكان در انجام اقدامات درماني
11- زمان تا بارداری و همبسته های آن در شهر تبریز
12- بررسي اپيدميولوژي ناهنجاري‌هاي مادرزادي در تبريز براي تاسيس مركز ثبت اين ناهنجاريها در منطقه
13- ارايه الگوي مناسب مركز تحقيقات جمعيت و ارتقاء سلامت در استان آذر بايجان شرقي
14- بررسي وضعيت اپيدميولوژيكي و ميزان‌هاي بقاي مربوط به خودكشي به روش خودسوزي در آذربايجان شرقي
15- ا ثر بخشي آموزش با تيم يادگيري بر اساس حل مسئله با آموزش مرسوم كارورزي در عرصه رژيم درماني دانشجويان علوم تغذيه در دانشكده بهداشت و تغذيه دانشگاه علوم پزشكي تبريز(PBL)
16- نياز سنجي آموزش منابع انساني شاغل درواحد های مالی دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
17- نياز سنجي آموزشي كاركنان بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
18- نياز سنجي آموزشي كاركنان مشاغل فني و خدماتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی – درمانی تبریز
19- نياز سنجي آموزشي شاغلين درماني دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
20- نیاز سنجی آموزشی کارکنان حوزه معاونت های آموزشی – پژوهشی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
21- طراحي و استقرار نظام اطلاعات منابع انساني در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
22. بررسی شیوع کمبود ویتامین D و بعضی عوامل خطر موثر برآن در زنان سنین باروری شهر تبریز
23- طراحی نظام اطلاعات مراقبتهای اولیه بهداشتی در سطح شهرستان تبریز
24- طراحي و استقرار نظام پيشنهادها در معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي تبريز های تبریز بر اساس الگوی Clinic day 25- بررسی طول مدت اقامت بیمار در مراکز اموزشی درمانی جنرال بیمارستانهای روزانه در سال1385
26- بررسی میزان اطلاعات دارویی مراجعین به داروخانه های سطح شهر تبریز نسبت به داروهای غیر نسخه ای درخواست شده توسط آنها
27- بررسی مقایسه ای کارایی روش های آموزش حضوری و غیر حضوری در پزشکان عمومی شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی تابعه دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1386
28- بررسی مقایسه ای ویژگی های شخصیتی مدیران موفق از دیدگاه مدیران و کارکنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی
29- خصوصیات اپیدمیولوژیک و بالینی در سندرم گلین باره در کودکان زیر 15 سال استان آذربایجان شرقی
30- بررسی میزان آلودگی کره های محلی شهرستان سراب یه باکتریهای اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس کوآکولاز مثبت
31- بررسی وضعیت توزیع نیروی انسانی شاغل در مراکز آموزشی و درمانی تبریز به منظور پیشنهاد الگوی توزیع منابع انسانی در سال 1386
32- ارزیابی هزینه اثربخشی روش مراقبت مادرانه آغوشی در مقایسه با روش مراقبت مرسوم در نوزادان نارس
33- سالمندی: فعالیتهای روزمره زندگی – تبریز- آذربایجان شرقی- ایران
34- تاثیر مداخله مدیریتی بر عملکرد مراکز استریل بیمارستانهای شهر تبریز در سال 1386
35- برآورد نیروی انسانی مورد نیاز بخش بهداشت و درمان (بهورز) در روستاهای آذربایجان شرقی بر اساس حجم کار
36- بررسی علل و میزان بروز مسمومیت و خفگی در اثر استفاده از وسایل گاز سوز در سطح استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای عملی کاهش میزان آنها
37- اثر بخشی حضور پزشک و ماما در خانه های بهداشت بر کم و کیف مراقبتهای دوران بارداری
38- مقایسه اثر بخشی مراقبتهای بهداشتی کودکان قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده در نظام سلامت ایران
39- تاثیر آموزش در کاهش میزان اضطراب، میزان دردهای زایمانی زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی –درمانی شهر تبریز
40- عوامل موثر در تغییر روشهای پیشگیری از بارداری در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر تبریز در سال 1386
41- بررسی وضعیت سوء رفتار با سالمندان مقیم خانواده در شهر تبریز
42- سن بلوغ و ارتباط آن با نمایه بدنی در دختران 7 تا 17 ساله شهر تبریز- 1386
43- تحلیل چند متغیره عوامل مرتبط با رشد نامطلوب کودکان 6 ماه تا 2 سال در شهر تبریز، 1386 
44.مقایسه عملکرد معتادان تحت پوشش  DIC  و بستری در بیمارستان رازی در مورد آلودگی به HIV,HCV,HBV
45- مطالعه مدت و میزان مصرف مکمل های آهن و اسید فولیک در زنان باردار تحت مراقبت واحدهای مختلف خصوصی و دولتی شهر تبریز در سال 1387
46- طراحی مداخلات مبتنی بر نیاز در کنترل تب مالت بر اساس خصوصیات اپیدمیولوژیک در شهرستان چاراویماق
47- مقایسه رشد کودکان 6 تا 24 ماهه مادران شیرده در دو گروه مصرف کننده قرص LD و روشهای غیرهورمونی در پایگاهها و مراکز بهداشتی- درمانی شهر تبریز
48- کتاب شناسی نسخ پزشکی ( فارسی ، عربی، ترکی) کتابخانه آستان قدس رضوی مشهد
49- بررسی شیوع آسم، رینیت و اگزما و عوامل خطر مرتبط با آنها در دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تبریز
50- مقایسه عوامل موثر بر انتخاب بیمارستانهای دولتی و خصوصی تبریز
51- تعیین دیدگاه متخصصین سلامت در رابطه با انطباق برنامه پزشک خانواده با استانداردهای سیاستگذاری در شهرستان تبریز1388
52- بررسی دیدگاه دانشجویان انترن دانشگاه علوم پزشکی تبریز در رابطه با انطباق برنامه پزشک خانواده با استانداردهای سیاستگذاری
53- بررسی کیفیت خدمات تیم پزشک خانواده از دیدگاه مشتریان خدمت در شهرستان عجب شیر-پاییز 1388
54- ارزیابی جامعه به منظور شناسایی مشکلات و تدوین برنامه های عملیاتی ارتقا سلامت شهر هشترود تابستان 1388
55- مطالعه میزان ناراحتیهای اسکلتی عضلانی در کارکنان شاغل در واحد های مختلف شرکت گاز استان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای کاهش آنها
56- بررسی حضور فلزات سنگین در خاک آب مورد استفاده در آبیاری و محصولات زراعی( صیفی و سبزی) حومه شهر تبریز
57- بررسی و شناسایی جامع فرآیندی پسماندها و تدوین نرم افزار مناسب برای استقرار مدیریت پسماند در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
58- بررسی کیفیت خدمات پزشک خانواده از دیدگاه ارائه دهندگان – تجربه آذربایجان شرقی سال 1387
59- تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای مرکز آموزش درمانی الزهرا
60- بررسی آگاهی و نگرش و عملکرد زنان نسبت به سرطان پستان و بررسی تاثیر کارگاههای آموزشی گروهی در افزایش آگاهی٬ تغییر نگرش و بهبود عملکرد زنان نسبت به این بیماری
61- مقایسه خود پنداره و رشد اجتماعی بیماران تالاسمیک با افراد عادی و تاثیر این فاکتورها بر سلامت روانی آنان
62- فرزند آوری به مثابه مساله اجتماعی : رویکردی بر ساخت گرایانه بر عمل جراحی سزارین در شهر تبریز
63- بررسی شیوع سندرم متابولیک در سالمندان
64- بررسی دانش نگرش و سبک زندگی دانشجویان علوم پزشکی تبریز در زمینه تاثیر استفاده از اینترنت بر رفتارهای مخاطره آمیز
65- اثر ورزش بر سلامت روانشناختی بیماران دیابتی نوع 2