جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  نقش هاي اجرايي مركز کشوری مدیریت سلامت

1- مركز همكار براي توسعه نيروي انساني دانشگاه

2-مركز كشوري آموزش مديريت

3- مركز تحقيقات

4- مركز همكار WHO

5-مركز همكار سازمان مديريت و برنامه ريزي

6- مركز همكار با ساير سازمان ها