جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  هدف کلی آموزش

 

هدف کلی شورا گسترش ، هماهنگی ، برنامه ریزی ، و هدایت فعالیت های آموزشی مرکز در راستای نیازهای سیستم سلامت و سیستم ارائه خدمات بهداشتی و درمانی می باشد .
 
اهداف اختصاصی

 شورای آموزشی مرکز از رهگذر برنامه ریزی ، هدایت و نظارت در زمینه های زیر ، در جهت تحقق اهداف خود گام خواهد برداشت :
 
توسعه ، برنامه ریزی و راهبری فعالیت های آموزشی استانی با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی تبریز .
توسعه ، برنامه ریزی و راهبری فعالیت های آموزشی کشوری با هماهنگی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دیگر دانشگاه ها .
توسعه ، برنامه ریزی و راهبری فعالیت های آموزشی مشترک با سازمان جهانی بهداشت و سایر مجامع بین المللی .
کمک به گسترش جایگاه آموزشی مرکز NPMC  از طریق توسعه برنامه ها ، تجهیزات و امکانات.