جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  جایگاه سازمانی آموزش

شورای آموزشی مرکز دارای اعضای ثابت خواهد بود که با ابلاغ کتبی ریاست مرکز به مدت یک سال انتخاب می شوند . یکی از اعضا ، وظیفه هماهنگ کنندگی و دبیری شورا را بر عهده خواهد داشت . 
علاوه بر اعضای اصلی ، شورا می تواند در جلسات خود ، بنا به مقتضیات جلسه ، از اعضای مشاور و صاحب نظر دعوت به عمل آورد . 
شورای آموزشی در مرکز NPMC ، از جایگاه رسمی برخوردار بوده و تصمیمات آن ، پس از تائید ریاست مرکز که ریاست شورا را نیز بر عهده دارد ، از سوی همه  واحد های مرکز لازم الاجرا می باشد .