جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  ماموریت دپارتمان انتقال دانش
  • ماموریت دپارتمان انتقال دانش :
 
گروه انتقال دانش بعنوان یک کانال و رسانه ی انتقال دانش دو کارکرد عینی خواهد داشت:
  • ترجمه و مستند سازی جدید ترین دانش، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت نظام سلامت از مراکز برتر علمی و مدیریتی ملی و بین المللی در قالب مجموعه های مدون علمی و قابل کاربرد در برنامه های آموزشی
  • تدوین برنامه های آموزشی  و توانمند سازی سرمایه های انسانی با هدف انتقال دانش، نگرش و مهارت خصوصا برای سطوح مدیریتی با کاربست تکنیکها و ابزار های اثر بخش تکنولوژی آموزشی
  • طراحی و اجرای برنامه  های انتقال دانش و تجربیات مدیریتی در قالب بازدید و مشاهده ی عینی از الگو های برتر  ( Best practices) و رهبران عرصه ی مدیریت سلامت ( Benchmarking) در سطح ملی و بین المللی