جمعه 30 شهريور 1397 - 10 محرم 1440
 منوی اصلی
 
  ماموریت گروه تولید دانش

 

گروه تولید دانش ماموریت دارد  با توجه و تمرکز بر مسائل و مشکلات موجود در مدیریت نظام سلامت و نیز روند های پیش بینی شده برای آینده ی این سیستم، دانش کاربردی برای بکارگیری عملی در مدیریت نظام سلامت را تولید نماید.


دانش تولیدی در این دپارتمان در اولویت نخست ناظر بر واقعیتهای جاری در نظام مدیریت سلامت و چالش های آن خواهد بود. هدف این دپارتمان صرفا" تولید دانش در زمینه مدیریت سلامت نیست چرا که این ماموریت توسط گروه های آموزشی و پژوهشی موجود در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی دیگر پیگیری می شود بلکه تولیدات علمی این دپارتمان مستقیما بر مسائل و چالشهای جاری و آینده ی مدیریت نظام سلامت متمرکز خواهد بود و توسط گروه انتقال دانش در قالب برنامه های آموزشی ارائه خواهد شد.