جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  ماموریت دپارتمان مشاوره و کاربست دانش
  • ماموریت دپارتمان مشاوره و کاربست دانش
 
کارکرد اصلی این گروه از نوع تشخیص و طراحی برنامه های مداخله ای خواهد بود. مدیریت نظام سلامت در زیر سیستم های مختلف نظام مدیریتی اعم از: برنامه ریزی و سیاستگذاری، مدیریت اقتصادی و مالی، سازماندهی و ساختار، مدیریت سرمایه  های انسانی، مدیریت و توسعه عملکرد و فرایندهای عملیاتی و سایر زیر سیستم های سطوح کلان، میانی و اجرایی همواره مواجه با چالشها و مشکلات عینی می باشد. این دپارتمان ماموریت دارد با هماهنگی سازمانهای موجود در نظام سلامت در سطوح ستادی و صفی، با اعلام نیاز آنان نسبت به شناسایی، تشخیص و پیشنهاد الگوهای مداخله ای اثر بخش، با هدف رفع موانع و مشکلات و نیز توسعه ی سیستم ها، نسبت به عملیاتی نمودن و اجرایی کردن برنامه ها ی مداخله ای، با مشارکت سفارش دهندگان تا مرحله ی نتیجه گیری اقدام نماید.