برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
 بیانیه ی چشم انداز مرکز  ( Vision Statement )


مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت ( NPMC) در افق 5 سال آینده:
اصلی ترین محل تجمع و تعامل نخبگان و اندیشمندان علم مدیریت سلامت بوده و بعنوان رهبر و مرجع تولید و نشر دانش و مهارت های مدیریت سلامت  در منطقه ایفای نقش می نماید.


 بیانیه رسالت مرکز  ( Mission Statement )

 
مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت NPMC در مرداد ماه 1375 به یاد قدیمیترین مجتمع بزرگ دانشگاهی، ربع رشیدی، که در قرن هشتم هجری به همت خواجه رشید الدین فضل اله  بنیان شده بود، در همان محل احداث و راه اندازی گردید.
ماموریت محوری این مرکز ظرفیت سازی و توسعه ی نظام های مدیریتی سیستم سلامت در سطح ملی و منطقه ای است و در این میان جهت گیری محوری مرکز، تمرکز بر توانمند سازی و ظرفیت سازی دانشی نگرشی و مهارتی مدیران و رهبران نظام سلامت می باشد.
در راستای تحقق ماموریت اصلی مرکز، چهار راهبرد محوری بعنوان سرفصل های اصلی جریان فعالیت ها در ارتباط با دانش مدیریت سلامت پیگیری خواهد شد:


 انتقال دانش ( Knowledge Transfer
 تولید دانش  ( Knowledge Generation )
مدیریت دانش ( Knowledge Management )
 مشاوره و کاربست دانش ( Knowledge  Utilization)


مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت بعنوان تنها مرکز همکار سازمان جهانی سلامت (WHO ) در زمینه ی توسعه ی مدیریت سلامت در منطقه ی خاورمیانه ی شرقی، با ایجاد ساختاری پویا و شبکه ای، و سازمانی یادگیرنده و با نگاهی سیستمیک تمام ظرفیتها و پتانسیل های علمی و تجربی داخلی و بین المللی را در تحقق اهداف خویش بکار می بندد.


جهت گیری های استراتژیک ( Strategic Direction)
 

 1. مشارکت فعال با سازمان جهانی بهداشت در اجرا و پیاده سازی برنامه های مربوط به مدیریت نظام سلامت در منطقه ی مدیترانه ی شرقی
 2. مشارکت فعال با ستاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در بهبود و توسعه ی نظام های مدیریت سلامت کشور
 3. تمرکز ویژه بر ماموریت توانمند سازی و ظرفیت سازی دانشی، نگرشی و مهارت های مدیران و تصمیم گیران نظام سلامت
 4. ایفای نقش به عنوان قطب فرا جغرافیایی در تولید، انتقال و نشر دانش مدیریت سلامت در سطح منطقه ای با بهره گیری از کلیه ی فرصت ها و ظرفیت های ملی و بین المللی
 5. ایجاد سازو کارهای لازم برای نقش آفرینی بعنوان مرکز تجمع نخبگان و اندیشمندان دانش مدیریت سلامت در سطح ملی و منطقه ای.

 

 استراتژی های کلی  (Overall Strategies ) 

 1. شناسایی، جذب و بهره گیری از ظرفیتهای علمی و عملی کلیه ی اساتید ، پژوهشگران و صاحبنظران علم مدیریت نظام سلامت در پیاده سازی برنامه های مرکز
 2. برقراری ارتباط اثر بخش با کلیه ی موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی فعال در زمینه ی مدیریت سلامت در سطح ملی و بین المللی به منظور استفاده از ظرفیت ها و فرصت های علمی آنان
 3. ارتباط فعال با سازمان جهانی بهداشت در مسیر تقویت و توسعه ی همکاریها بعنوان مرکز همکار آن سازمان در سطح بین المللی
 4. ارتباط فعال و اثر بخش با ستاد وزارت بهداشت در مسیر ایفای نقش بعنوان مرکز محوری وزارت در توسعه و توانمند سازی مدیران نظام سلامت
 5. تدوین و پیاده سازی برنامه های آموزشی و توانمند سازی مدیران نظام سلامت مبتنی بر اقتضائات و نیازهای موجود و روند های آتی
 6. تمرکز بر پژوهشهای کاربردی مساله محور و مبتنی بر نیاز های سیستم سلامت با هدف ارائه راه کارهای عملی در بهبود و توسعه سیستم سلامت
 7. ارائه الگو ها و مدلهای مداخله در سیستم های سلامت به منظور توسعه و حل چالشها و مشکلات موجود
 8. ایجاد زیر ساختها و بستر های نظام مند اطلاعاتی و دانشی برای گردآوری، مدیریت و به اشتراک گذاری دانش مدیریت نظام سلامت
 9. ایجاد سازو کارها و بستر های نظام مند برای طرح و تعامل نظرات و دیدگاه های اندیشمندان و صاحبنظران علم مدیریت سلامت