جمعه 4 خرداد 1397 -
 منوی اصلی
 
  اعضای شورای آموزشی و پژوهشی

 

دکتر مسعود فقیه دینوری

دکتر علی تقی زادیه

دکتر همایون صادقی 

دکتر وحید زمان زاده

دکتر مصطفی فرح بخش

دکتر رضا مهدوی

دکتر محمود یوسفی

دکتر مهستی علیزاده

دکتر زکیه پیری