برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
English فارسی
logo

مرکز ملی آموزش مدیریت سلامتNational Public Health Management Center

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 3 خرداد 1399
کد 512

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید/خدمات ( واگذاری خدمات عمومی، تنظیفی و تشریفاتی هتل داری و رستوران

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی تبریز ( مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت ) در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید/خدمات ( واگذاری خدمات عمومی، تنظیفی و تشریفاتی ( هتل داری ) و رستوران ) مرکز را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس( www.setadiran.ir ) انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
  • تاریخ اتشار آگهی در سایت: 1399/03/03
  • مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه: تا تاریخ 1399/03/10 ساعت 24 می باشد.
تذکر 1: جهت اخذ مدارک شرکت در مناقصه به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس فوق مراجعه نمایید.
  • مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: از تاريخ 1391/03/11 لغايت 1399/03/24 تا ساعت 14:30
  • زمان بازگشايی پاکت ها : ساعت  9 صبح  روز یکشنبه مورخه 1399/03/25  در محل مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت ( بصورت وب کنفرانس با دفتر کمیسیون مناقصات دانشگاه علوم پزشکی)   به آدرس: « تبریز، خروجی توانیر ، فلکه ولی امر، خیابان شهید شفیع زاده، بعد از تقاطع بهشتی » خواهد بود كه حضور متقاضی و يا نماينده قانوني وی در جلسه بازگشايی آزاد مي باشد.